آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش

خانه سالمندان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش

خانه سالمندان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • مشهد،نوید،کنار‌گذر چراغچی

مکان‌های مرتبط