اداره بهزیستی شهرستان ملارد

دفتر دولتی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره بهزیستی شهرستان ملارد

دفتر دولتی

4 از 1 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • شهرستان کرج،مارلیک،خ. دکتر حسابی،خ. آرش