اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

ایستگاه اتوبوس

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

ایستگاه اتوبوس

2 از 1 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. چهارشنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. پنج‌شنبه۷:۱۵ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. یکشنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. دوشنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • مشهد،سراب،خ. اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی