بوستان زکریای رازی

پارک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بوستان زکریای رازی

پارک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز بسته است
  4. یکشنبهکل روز بسته است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • تهران،اقدسیه،خ. فداییان اسلام،خ. پیلغوش،خ. عروجی

مکان‌های مرتبط