بوستان مهر

پارک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بوستان مهر

پارک

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • کرج،کوی مهر،بلوار جهاد،بلوار ایمان

مکان‌های مرتبط