بیمارستان امام علی

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان امام علی

بیمارستان

5 از 2 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • فرخ شهر،میدان معلم،خ. پانزده خرداد

مکان‌های مرتبط