بیمارستان امیرالمؤمنین ع

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان امیرالمؤمنین ع

بیمارستان

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. دوشنبهکل روز باز است
  2. سه‌شنبهکل روز بسته است
  3. چهارشنبهکل روز باز است
  4. پنج‌شنبهکل روز باز است
  5. جمعهکل روز باز است
  6. شنبهکل روز باز است
  7. یکشنبهکل روز باز است
 • تهران،نازی آباد،خ. لطیفی،خ. شیر محمدی

مکان‌های مرتبط