بیمارستان ثامن‌الائمه

بیمارستان

باز است

بیمارستان ثامن‌الائمه

بیمارستان ثامن‌الائمه

بیمارستان

4 از 1 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • مشهد،عدل خمینی،بلوار بهار،خ. امام خمینی

مکان‌های مرتبط