بیمارستان خیریه انصار الغدیر

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان خیریه انصار الغدیر

بیمارستان

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • بومهن،خ. صارمی

مکان‌های مرتبط