بیمارستان رازی

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان رازی

بیمارستان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز بسته است
  3. یکشنبهکل روز بسته است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • تبریز،بهارستان،خ. هشت متری هفتم،خ. هشت متری هشتم

مکان‌های مرتبط