بیمارستان شریعت رضوی

بیمارستان

باز است

بیمارستان شریعت رضوی

بیمارستان شریعت رضوی

بیمارستان

4.9 از 7 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبهکل روز باز است
  2. پنج‌شنبهکل روز باز است
  3. جمعهکل روز باز است
  4. شنبهکل روز باز است
  5. یکشنبهکل روز باز است
  6. دوشنبهکل روز باز است
  7. سه‌شنبهکل روز باز است
 • تهران،سرآسیاب مهرآباد،خ. عبدالهی

مکان‌های مرتبط