بیمارستان شهید بهشتی

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان شهید بهشتی

بیمارستان

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبهکل روز باز است
  2. چهارشنبهکل روز باز است
  3. پنج‌شنبهکل روز باز است
  4. جمعهکل روز باز است
  5. شنبهکل روز باز است
  6. یکشنبهکل روز باز است
  7. دوشنبهکل روز باز است
 • اردستان،خ. مدنی

مکان‌های مرتبط