بیمارستان شهید محمدی

اضطراری

باز است

بیمارستان شهید محمدی

بیمارستان شهید محمدی

اضطراری

4.5 از 2 نظر

 • باز است

  1. شنبهکل روز باز است
  2. یکشنبهکل روز باز است
  3. دوشنبهکل روز باز است
  4. سه‌شنبهکل روز باز است
  5. چهارشنبهکل روز باز است
  6. پنج‌شنبهکل روز باز است
  7. جمعهکل روز باز است
 • بندرعباس،فرودگاه قدیم،بلوار جمهوری

مکان‌های مرتبط