بیمارستان صاحب‌الزمان

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان صاحب‌الزمان

بیمارستان

4 از 1 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبهکل روز باز است
  2. چهارشنبهکل روز باز است
  3. پنج‌شنبهکل روز باز است
  4. جمعهکل روز باز است
  5. شنبهکل روز باز است
  6. یکشنبهکل روز باز است
  7. دوشنبهکل روز باز است
 • شهرضا،حکیم فرزانه،خ. مطهری،خ. صاحب الزمان

مکان‌های مرتبط