بیمارستان فجر

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان فجر

بیمارستان

2 از 5 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبهکل روز باز است
  2. پنج‌شنبهکل روز باز است
  3. جمعهکل روز باز است
  4. شنبهکل روز باز است
  5. یکشنبهکل روز باز است
  6. دوشنبهکل روز باز است
  7. سه‌شنبهکل روز باز است
 • تهران،نیرو هوایی،کنارگذر پیروزی،خ. بیمارستان فجر

مکان‌های مرتبط