بیمارستان مهدیه

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان مهدیه

بیمارستان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • تهران،مظاهری،خ. فداییان اسلام،خ. شیشه گرخانه

مکان‌های مرتبط