بیمارستان پانزده خرداد

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان پانزده خرداد

بیمارستان

5 از 3 نظر

 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • تهران،نجات اللهی،خ. انقلاب،خ. نجات الهی،خ. لباف

مکان‌های مرتبط