جایگاه CNG بابایی شمالی

جایگاه سوخت

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

جایگاه CNG بابایی شمالی

جایگاه سوخت

5 از 3 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبهکل روز بسته است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • تهران،ازگل،کنار گذر بابایی

مکان‌های مرتبط