دانشکده فنی

ساختمان

دانشکده فنی

دانشکده فنی

ساختمان

5 از 1 نظر

  • قم،میدان معصومیه دانشگاه،خ. مطهری