درمانگاه شبانه‌روزی رازی

کلینیک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

درمانگاه شبانه‌روزی رازی

کلینیک

3 از 1 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبهکل روز باز است
  2. پنج‌شنبهکل روز باز است
  3. جمعهکل روز باز است
  4. شنبهکل روز باز است
  5. یکشنبهکل روز باز است
  6. دوشنبهکل روز باز است
  7. سه‌شنبهکل روز باز است
 • تهران،مسعودیه،خ. ابومسلم خراسانی،خ. ایلخانی

مکان‌های مرتبط