ساختمان عباس زریاب خوئی

ساختمان دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

ساختمان عباس زریاب خوئی

ساختمان دانشگاه

0 از 0 نظر

  • شهرستان ارومیه،بلوار کشاورز