شرکت توزیع نیروی برق استان قم

اداره

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

شرکت توزیع نیروی برق استان قم

اداره

3 از 1 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۲۰ ظهر
  2. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۲۰ ظهر
  3. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۲۰ ظهر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۲۰ ظهر
  6. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۲۰ ظهر
  7. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۲۰ ظهر
 • قم،نیروگاه،میدان امینی بیات،خ. جزایی