شهرک سلامت اصفهان

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

شهرک سلامت اصفهان

بیمارستان

5 از 3 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۷ صبح – ۱۱:۵۹ شب
  2. چهارشنبه۷ صبح – ۱۱:۵۹ شب
  3. پنج‌شنبه۷ صبح – ۱۱:۵۹ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۷ صبح – ۱۱:۵۹ شب
  6. یکشنبه۷ صبح – ۱۱:۵۹ شب
  7. دوشنبه۷ صبح – ۱۱:۵۹ شب
 • اصفهان،بوزان،کنارگذر آقابابایی،خ. سپهر