شهر بازی نمک آبرود

پارک تفریحی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

شهر بازی نمک آبرود

پارک تفریحی

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  2. چهارشنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  3. پنج‌شنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  4. جمعه۹ صبح – ۱۰ شب
  5. شنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  6. یکشنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  7. دوشنبه۹ صبح – ۱۰ شب
 • شهرستان چالوس،نمک آبرود،بلوار صنوبر