مجموعه آبی پردیس دانشگاه فردوسی

استخر شنا

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجموعه آبی پردیس دانشگاه فردوسی

استخر شنا

0 از 0 نظر

  • مشهد،نوفل لوشاتو،بلوار پژوهش