مدیریت توزیع برق شهرستان نی ریز

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مدیریت توزیع برق شهرستان نی ریز

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  4. یکشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  5. دوشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
 • نی‌ریز،بهداشت،بلوار میرزا کوچک خان،بلوار میرزا کوچک خان