مركز تخصصي دندانپزشكي فاطميه

دندانپزشک

باز است

مركز تخصصي دندانپزشكي فاطميه

مركز تخصصي دندانپزشكي فاطميه

دندانپزشک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  2. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  3. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  6. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  7. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
 • قم،باجک دو،خ. هلال احمر یکم