مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • تهران،سرو آزاد،خ. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران