مرکز خرید پارسیان

مرکز خرید

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز خرید پارسیان

مرکز خرید

5 از 2 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۱۰ شب
  2. جمعه۴:۳۰ عصر – ۱۰ شب
  3. شنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۱۰ شب
  4. یکشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۱۰ شب
  5. دوشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۱۰ شب
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۱۰ شب
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۱۰ شب
 • کرج،شهرک فرهنگیان،بلوار تربیت معلم،بلوار تربیت مربی

مکان‌های مرتبط