مرکز مخابرات شهید زارعی و شهید کاظمیان

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز مخابرات شهید زارعی و شهید کاظمیان

دفتر دولتی

2 از 1 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  2. چهارشنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  3. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  6. یکشنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  7. دوشنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
 • تهران،سازمان آب،خ. سرو،خ. سرو سوم