مسجد جامع سرخ مهاباد

مسجد جامع سرخ مهاباد

مکان تاریخی

مسجد جامع سرخ مهاباد

مکان تاریخی

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه

مکان‌های مرتبط