مسجد شهید سید مصطفی خمینی

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجد شهید سید مصطفی خمینی

ساختمان

5 از 1 نظر

  • شهر قم بلوار بسیج

مکان‌های مرتبط