میدان عاشورا

پارک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

میدان عاشورا

پارک

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. شنبهکل روز باز است
  2. یکشنبهکل روز باز است
  3. دوشنبهکل روز باز است
  4. سه‌شنبهکل روز باز است
  5. چهارشنبهکل روز باز است
  6. پنج‌شنبهکل روز باز است
  7. جمعهکل روز باز است
 • شهر کرمان محله شهرک قدس میدان عاشورا