پاساژ خواجه رشید

مرکز خرید

بسته است

پاساژ خواجه رشید

مرکز خرید

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه

مکان‌های مرتبط