پایانه بار میبد

پارکینگ خودرو

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پایانه بار میبد

پارکینگ خودرو

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۷ صبح – ۳ عصر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۷ صبح – ۳ عصر
  4. یکشنبه۷ صبح – ۳ عصر
  5. دوشنبه۷ صبح – ۳ عصر
  6. سه‌شنبه۷ صبح – ۳ عصر
  7. چهارشنبه۷ صبح – ۳ عصر
 • شهرستان میبد،جاده عقدا،جاده ندوشن