پلی کلینیک امام علی

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پلی کلینیک امام علی

ساختمان

5 از 3 نظر

 • باز است

  1. دوشنبهکل روز باز است
  2. سه‌شنبهکل روز باز است
  3. چهارشنبهکل روز باز است
  4. پنج‌شنبهکل روز باز است
  5. جمعهکل روز باز است
  6. شنبهکل روز باز است
  7. یکشنبهکل روز باز است
 • شهرکرد،شریعتی،خ. شریعتی،خ. چهل و هفتم

مکان‌های مرتبط