پلی کلینیک تخصصی امام سجاد

کلینیک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پلی کلینیک تخصصی امام سجاد

کلینیک

3 از 2 نظر

 • باز است

  1. شنبهکل روز باز است
  2. یکشنبهکل روز باز است
  3. دوشنبهکل روز باز است
  4. سه‌شنبهکل روز باز است
  5. چهارشنبهکل روز باز است
  6. پنج‌شنبهکل روز باز است
  7. جمعهکل روز باز است
 • رشت،حافظ،بلوار نامجو،خ. زیور

مکان‌های مرتبط