پل تاریخی زمانخان

مکان تاریخی

باز است

پل تاریخی زمانخان

پل تاریخی زمانخان

مکان تاریخی

5 از 5 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبهکل روز باز است
  2. پنج‌شنبهکل روز باز است
  3. جمعهکل روز باز است
  4. شنبهکل روز باز است
  5. یکشنبهکل روز باز است
  6. دوشنبهکل روز باز است
  7. سه‌شنبهکل روز باز است
 • شهرستان شهرکرد،جاده شوراب صغیر،جاده پل تاریخی زمان خان