کارخانه پارس خودرو

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کارخانه پارس خودرو

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۶:۴۵ صبح – ۶:۴۵ شب
  2. چهارشنبه۶:۴۵ صبح – ۶:۴۵ شب
  3. پنج‌شنبه۶:۴۵ صبح – ۶:۴۵ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۶:۴۵ صبح – ۶:۴۵ شب
  6. یکشنبه۶:۴۵ صبح – ۶:۴۵ شب
  7. دوشنبه۶:۴۵ صبح – ۶:۴۵ شب
 • تهران،شهرک استقلال،خ. برادران شهید علی مرادیان