کوه زندان سلیمان

مکان تاریخی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کوه زندان سلیمان

مکان تاریخی

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبهکل روز باز است
  2. چهارشنبهکل روز باز است
  3. پنج‌شنبهکل روز باز است
  4. جمعهکل روز باز است
  5. شنبهکل روز باز است
  6. یکشنبهکل روز باز است
  7. دوشنبهکل روز باز است
 • شهرستان تکاب،جاده تخت سلیمان دندی،جاده تکاب تخت سلیمان